Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

1.1.1 patch level 2

  1. İnfo

    Dil Paketi Auto Merge Double Posts Türkçe Paket 1.1.1 Patch Level 2

    Bu eklenti yüklendikten sonra aynı kullanıcı tarafından konuya üst üste gönderilen mesajlar otomatik olarak birbiriyle birleşerek tek bir mesaj oluşturacaktır. Grup hakları ve mesajların birleştirilmeyeceği süre için ayarlar vardır.
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock