Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

(axen) article system in pages 2.3.1

  1. İnfo

    Eklenti (aXen) Article System in Pages 2.3.1

    Değişiklik, görünümü değiştirmenize ve kayıtları yönetmek için birçok işlevsellik eklemenize olanak tanır. Sayfalar (CMS) uygulamasıgerektirir . Ayarlar şunları sağlar : Yazarı bir kayıtta gizleme imkanı, Kaydın bulunduğu kategoriyi birlikte gösterebilme, Reaksiyon sayısını grafik...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock