Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

[nick97] better logout 2.2.1 2 türkçe yama

  1. İnfo

    Dil Paketi [NICK97] Better Logout Türkçe Yama 2023-01-08

    Bu eklenti, XenMax tarafından geliştiriciydi. Bu eklenti, kullanıcıların bir seçeneğe sahip olmaları için yeni özellikler ve seçeneklerle tüm cihazlardan çıkış yapabilmelerini sağlar. Anahtar özellik: Birden fazla veya birden fazla cihazdan çıkış yapabilme Kullanıcı tercihlerinde varsayılan...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock