Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

[xengentr] xgtpostbit v1 1.0.3

  1. İnfo

    Eklenti [XenGenTr] XGTPostbit v1 1.0.3

    Özellikleri Tema renginize göre renklendirme İconlu, iconsuz gösterim Icon ataması çevrim içi, çevrim dışı alanları Manuel kurulum İndirmiş olduğunuz XenGenTr-XGTPostbitv1-1.0.1.zip dosyasını zipten çıkartın. Upload klasörü içerisindeki src klasörünü FTP içerisinde ana dizine gönderin...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock