Edit here: Style Properties -> Header and navigation
  • Reklam Vermek için iletişime geçin
Reklam Ads 0Rn.gif

yapışkan herhangi bir gönderi 2.3.0 (ilk gönderiyi sabitle)

  1. İnfo

    Eklenti Yapışkan Herhangi Bir Gönderi 2.3.0 (ilk gönderiyi sabitle) 2.3.0

    Bu eklenti, bir konunun ilk gönderisini o konunun sayfalarına "sabitleyecek" forumları belirlemenize olanak tanır. Bunu her forumda belirtebilirsiniz ve ilk gönderi, tıpkı ilk sayfada olduğu gibi tüm sayfalarda görünecektir. Herhangi bir gönderiyi sabitlemek için, konuyu düzenleyin veya...
Üst
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock